บริษัท ไทย-อเมริกัน ปั๊ม แอนด์ ซัพพลาย จํากัด
149 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร (662) 618 6888 แฟกซ์ (662) 618 7227

         www.facebook.com/Thaiamericanpump
    tap@thaiamericanpump.com