6
งานอุตสาหกรรม
5
งานดับเพลิง
2
การเกษตร
3
การสูบน้ําทะเล เรือเดินสมุทร

1
ระบบไอน้ําทําความเย็น
7
การทําน้ําดื่ม ระบบกรองน้ํา Reverse Osmosis
4
ธุรกิจล้างรถคาร์แคร์